Poruchy a jejich odstranění

Celý motor zemědělské nebo pracovní techniky

Nejčastější příčinou poruch motorů bývá opomenutí nebo zanedbání pokynů pro obsluhu a údržbu. Při provozu motoru je třeba sledovat všechny neobvyklé úkazy a nenechat je bez povšimnutí, aby se předešlo případné vážnější poruše. Zjištěné drobné závady ihned opravte, vážnější opravy svěřte odborné dílně. Neodborný zásah může způsobit poruchu vážnější nebo poruchy dalších dílů.

Přehled nejčastějších poruch

AGM Agromotor poskytuje kompletní generální opravy motorů.

Motor nelze nastartovat

Zkontrolujte zda:

 • je v nádrži palivo, je otevřen palivový kohout (pokud je na nádrži namontován) a není ucpáno odvětrání palivové nádrže
 • je nabit akumulátor
 • je odvzdušněna palivová soustava
 • je správně seřízen počátek vstřiku paliva
 • není silně znečištěn hrubý nebo jemný čistič paliva
 • pracuje spolehlivě přetlakový ventil na vstřikovacím čerpadle
 • pracuje spolehlivě spouštěč motoru
 • svorky akumulátoru nejsou příliš zoxidované, akumulátor je správně zapojen

Motor se přehřívá

Součásti motoru traktoru i jiné zemědělské a pracovní technikyZkontrolujte zda:

 • je dostatek chladící kapaliny v chladiči a je těsný chladící okruh
 • je napnut klínový řemen pohánějící vodní čerpadlo a ventilátor
 • funguje spolehlivě přetlaková zátka chladiče motoru
 • pracuje spolehlivě termostat
 • je chladič průchodný, případně v něm není značné množství nečistot nebo usazenin
 • není zanesena nečistotami čelní plocha chladiče motoru

Motor nemaže nebo nemá správný tlak oleje

Zkontrolujte zda:

 • je v motoru dostatečné množství oleje
 • není v olejovém okruhu netěsnost
 • je průchozí čistič oleje
 • spolehlivě funguje tlakoměr a tlakový spínač
 • je použit olej předepsané viskozity
 • je správná funkce a nastavení redukčního ventilu
 • není motor přehřátý

Chladící kapalina v oleji

Hlava válců s ventilyZkontrolujte zda:

 • není poškozeno těsnění pod hlavou motoru
 • není poškozena hlava válců (opravy válců »)
 • není poškozeno spodní těsnění vložek válců
 • není poškozený vložený válec

Poznámka: V případě znečištění oleje chladící kapalinou je nutno po odstranění závady olejovou náplň předepsaným způsobem vyměnit. 

Motor vydává kovový klepavý zvuk

Honování ojnice traktoru i jiné technikyZkontrolujte zda:

 • je správná ventilová vůle
 • nejsou opotřebená pouzdra ojnic pro pístní čep (opravy ojnic »)
 • nejsou opotřebena hlavní a ojniční ložiska
 • je správně seřízen počátek vstřiku paliva

Vysoká spotřeba oleje

Zkontrolujte zda:

 • je těsný olejový systém
 • olej nevytéká odvzdušňovací trubkou
 • není velká vůle mezi ventily a vodítky ventilů
 • neváznou pístní kroužky v pístu nebo není vysoké opotřebení pístové soustavy

Motor nemá dostatečný výkon

Honování bloku motoruV případě, že motor běží, ale nemá výkon, zkontrolujte zda:

 • není znečištěn palivový systém (čističe paliva)
 • je nastavena správná ventilová vůle
 • nejsou ucpané vstřikovací trysky a vstřikovače jsou seřízeny na předepsaný tlak
 • je správně seřízeno vstřikovací čerpadlo (opravy agregátů »)
 • jsou těsné ventily v hlavách (dosedací plocha ventil - sedlo ventilu)
 • je správně nastaven předstih vstřiku u motoru
 • válce mají správný kompresní tlak

Motor běží nepravidelně

Zkontrolujte zda:

 • není zavzdušněný palivový systém
 • není prasklá vstřikovací trubka (opravy vstřikování »)
 • nejsou ucpány otvory vstřikovacích trysek a rozprašování paliva je dokonalé
 • je správně seřízeno vstřikovací čerpadlo

Motor nadměrně kouří

Zkontrolujte zda:

 • není nastavena vysoká dávka paliva
 • je správně nastaven předstih vstřiku
 • nejsou ucpány některé otvory vstřikovacích trysek
 • není zlomena pružina vstřikovače
 • není nastavena velká vůle ventilů, ventily nejsou přidřeny nebo není prasklá pružina ventilů
 • jsou ventily těsné
 • pístní kroužky neváznou v drážkách pístu
 • není motor celkově opotřebovaný

Tip: provádíme také generální opravy motoru.

Žárovka dobíjení nezhasíná

Zkontrolujte zda:

 • je správně napnutý klínový řemen pohánějící alternátor
 • jsou připojeny všechny vodiče, případně nejsou-li jejich konce zoxidovány
 • není vadný regulátor napětí
 • není vadný alternátor (opravy alternátorů »)


Pokud potřebujete s opravami a renovacemi profesionálně pomoci, ozvěte se nám prostřednictvím poptávky.