Náš etický kodex

Firemní etický kodex a kultura je nástroj, který pomáhá zajišťovat, aby každodenní aktivity podniku a jednání všech jehozaměstnanců odpovídalo stanoveným zásadám. Jde o soubor konkrétních pravidel, která vycházejí z hodnot a principů organizace a vymezují standard profesionálního jednání. Firemní etický kodex a kultura poskytuje detailnější rozpracování, konkretizaci morálních zásad a jejich použití v podnikové praxi a slouží také ke kultivaci podnikového klimatu a podnikové kultury.

Společnost AGM-AGROMOTOR s.r.o. považuje za základní principy, které vedou k prosperitě, čestnému chování, lidskosti a dobrému jménu, tyto hodnoty:

Integrita

Naše chování vůči všem (zákazníkům, pracovníkům, dodavatelům, subdodavatelům, vládním a dozorčím úřadům, konkurentům a mediím) i vůči společnosti jako celku, je bezúhonné.

Vědomí odpovědnosti

Plníme naše závazky a přebíráme osobní odpovědnost za naše jednání. Slibujeme jen to, co můžeme dodržet. Neklameme žádné osoby.

Slušnost

Se všemi jednáme zdvořile a v souladu s jejich zájmy. Podporujeme rovnost šancí a prostředí, které se vyznačuje slušným chováním, a ve kterém se nevyskytuje obtěžování jakéhokoliv druhu.

Dodržování norem a předpisů

Uznáváme význam všech relevantních zákonů a norem, stejně jako interních a externích předpisů, směrnic a standardů a dodržujeme je. Zavazujeme se vytvářet prvotřídní prostředí pro jejich dodržování a kontrolu.

Transparentnost

Se zúčastněnými udržujeme konstruktivní, transparentní a otevřený dialog, vedený s respektem a profesionalitou.

Maximální výkony

Nepřetržitým dalším rozvojem našich obchodních praktik a našeho know-how usilujeme o maximální výkony a v oblastech činnosti, ve kterých působíme, chceme důsledně a dlouhodobě zaujímat přední místo na trhu. Naše chyby považujeme za možnost se zlepšovat.

Týmová práce

Pro všechny dosáhneme více, jestliže využijeme individuální i kolektivní silné stránky a schopnosti k teamové spolupráci, jak vrámci organizaci, tak i mimo ní.

Angažovanost

Uznáváme příspěvky a názory všech, kteří naši organizaci posouvají k novým úspěchům. Při odměňování zohledňujeme osobní příspěvek k dosažení cílů, k řízení a kontrole kvality, stejně tak jako k teamovému výkonu. Všichni pracovníci dávají svým trvalým nasazením a svou angažovaností ze sebe to nejlepší k dosažení cílů naší organizace.

Řízení rizik

Rizika podstupujeme vědomě, disciplinovaně a rozvážně. V zájmu všech a pro jejich ochranu, klademe maximálně důraz na nezávislé metody řízení rizik, dodržování právních a ostatních norem, předpisů a revizních postupů s jasnou odpovědností vedení organizace.

Ziskovost a hospodářský výsledek

Jsme vázáni stálým ziskem, který nám dovoluje realizovat naše strategie, tvořit dlouhodobé investice a spravedlivě odměňovat naše pracovníky. A však dodržování našich základních etických hodnot klademe nad dosahování zisku.

Dodržování právních norem a předpisů

Od všech řídících pracovníků, zaměstnanců a obchodních partnerů očekáváme, že budou při všech obchodních rozhodnutícha úkonech v tuzemsku i zahraničí dodržovat platné zákony a ostatní rozhodná ustanovení.

Dokumentace obchodních případů, korektní fakturace a účetnictví

Všechny obchodní transakce musejí být úplně a správně dokumentovány v souladu s platnými zákony a vyhláškami, normami, interními a externími předpisy, směrnicemi a standardy.

Zajištění kvality

Na základě dostupných vědeckých informací vynakládáme úsilí vyrábět stále bezpečnější výrobky a bereme plnou zodpovědnost za kvalitu našich výrobků. Veškeré úsilí ohledně kvality našich výrobků je plněno s cílem zvyšování spokojenosti našich zákazníků.

Obchodní principy

Abychom se mohli chopit naší odpovědnosti, je našim cílem provozovat naši činnost se ziskem, zachovávat silnou finanční základnu a udržovat naše rizika na přiměřené úrovni. Dosahování zisku nesmí být nikdy ospravedlněním pro nedodržování zákonů a porušováním standardů etického chování.

Poctivý a nezaujatý obchod

S našimi zákazníky a obchodními partnery jednáme poctivě a nezaujatě v souladu s příslušnými zákony a vyhláškami, normami, interními a externími předpisy, směrnicemi a standardy.

Korupce

V souvislosti s obchodní činností jakéhokoliv druhu, nesmí žádný pracovník nebo zmocněnec podniku zjednávat obchodním partnerům, jejich pracovníkům a zmocněncům nebo ostatním třetím osobám nepřípustné výhody a ani je od nich v obchodním styku požadovat, nechat si je slibovat nebo je přijímat.

Výměny drobných dárků, pohoštění

Naše zákazníky a obchodní partnery můžeme hostit, obdarovat či od nich přijímat drobné dárky a to za účelem podpory vzájemného obchodování a v souladu s místními zvyky a společensky uznávanými názory, jež nepřichází do rozporu spříslušnými zákony a vyhláškami, normami, interními a externími předpisy, směrnicemi a standardy.

Dodržování pravidel obchodních soutěží

Organizace je povinna dodržovat pravidla čestné a otevřené soutěže na tuzemských i zahraničních trzích. Náš podnik, jeho pracovníci či zmocněnci se nesmějí pouštět do protiprávních praktik a/nebo praktik relevantních podle trestního práva, jako jsou dohody s jinými podniky nebo odsouhlasené způsoby chování, které sledují nebo způsobují překážku pro soutěžící, jeho omezení nebo poškození. V obchodním styku nebudeme za účelem soutěže používat žádné nekalé obchodní praktiky na úkor soutěžících nebo ostatních účastníků trhu.

Zahraniční aktivity

Při všech našich obchodních aktivitách jednáme v souladu s tuzemskými i zahraničními právními úpravami, bereme v potaz rozdílnost kultur a respektujeme různorodost společenských zvyků a konvencí.

Postoj vůči protispolečenským skupinám a organizacím

Vůči protispolečenským skupinám a organizacím vedeme striktně odmítavý postoj a nepodléháme tlakům na ilegální a iracionální spolupráci s takovýmito skupinami a organizacemi.

Přínos společnosti

Snažíme se přispívat společnosti prostřednictvím naší účasti na dobrovolných a dobročinných aktivitách. Respektujeme lidská práva a napomáháme obecnému blahu.

Poskytování informací

Podnikové informace, jakými jsou např. informace týkající se obchodní politiky a finančních výsledků, předkládáme našim zákazníkům, zaměstnancům a obchodním partnerům ucelené a v souladu s interními pravidly.

Havarijní situace

Při našich podnikatelských aktivitách důsledně dodržujeme bezpečnost. V případě nehody nebo havárie poskytneme zainteresovaným organizacím nezbytné informace a podnikneme požadovaná opatření vyplývající z interních předpisů.

Úspora energií a péče o životní prostředí

Pozitivně posuzujeme vliv našich aktivit na životní prostředí, neplýtváme energiemi ani jinými zdroji, snažíme se o dosažení technologických zlepšení, a to za účelem podpory bohaté a zdravé společnosti, ohleduplné k okolní přírodě. Dodržujeme zákony a vyhlášky, normy, interní a externí předpisy, směrnice a standardy týkající se ochrany životního prostření.

Ochrana pracovního prostředí

Podřizujeme se právním úpravám souvisejícím s pracovním vztahem (Zákoník práce, Pracovní smlouva apod.) a zajišťujeme bezpečné, čisté, pozitivní a přátelské pracovní prostředí.

Respektování lidských práv

Respektujeme lidská práva a nediskriminujeme jednotlivce na základě jejich rasy, národnosti, pohlaví, sexuální orientace,vyznání, postižení nebo věku. Respektujeme pouze prostředí bez sexuálního a jiného obtěžování a násilných aktů.

Respektování práv druhých

Uvědomujeme si hodnotu informace, respektujeme práva druhých a nezneužíváme informace o nich.

Ochrana firemních informací

Během i po skončení pracovního poměru, neprozrazujeme informace týkající se všech faktů ohledně společnosti AGMAGROMOTOR s.r.o., zejména pak faktů týkajících se předmětu podnikání AGM-AGROMOTOR s.r.o., nebo informací týkajících se know-how, plánů, projektů, procesů a obchodních i neobchodních vztahů s třetími stranami. V případě, že je potřeba v souvislosti s oprávněnými zájmy AGM, poskytnout citlivé informace jakýmkoliv osobám mimo společnost AGM musí to být předem povoleno jednatelem společnosti.

Ochrana osobních údajů

Osobní údaje nabýváme v souladu s etickými pravidly. S osobními údaji nakládáme uvážlivě a v souladu se zákonem ochraně osobních údajů a politikou Úřadu na ochranu osobních údajů.

Nakládání s informacemi o firemní síti

Náš počítačový systém, interní komunikační systém a firemní síť užíváme vhodně a efektivně, nikoliv neoprávněným způsobem.

Zásady komunikace

Především dbáme na uctivou, profesionální a aktuální komunikaci se všemi osobami a subjekty. Informace, které předkládáme zejména úřadům nebo veřejnosti, jsou ve všech podstatných aspektech úplné, poctivé, výstižné, objektivní, aktuální a srozumitelné.

Prezentace společnosti

Prezentace společnosti neboli jednotný vizuální styl je koncept jednotlivých prvků vizuální prezentace společnosti. Ten je potom společně s firemní komunikací, firemní kulturou a samotnými produkty součástí firemní identity.

Porušení těchto zásad může být považováno za porušení pracovní kázně a může být důvodem postihu nebo i ukončení pracovního poměru.