Kodex společnosti

Účel

Firemní etický kodex a kultura je nástroj, který pomáhá zajišťovat, aby každodenní aktivity podniku a jednání všech jeho zaměstnanců odpovídalo stanoveným zásadám. Jde o soubor konkrétních pravidel, která vycházejí z hodnot a principů organizace a vymezují standard profesionálního jednání. Firemní etický kodex a kultura poskytuje detailnější rozpracování, konkretizaci morálních zásad a jejich použití v podnikové praxi a slouží také ke kultivaci podnikového klimatu a podnikové kultury.

Rozsah platnosti

1. Obecně

Firemní etický kodex a kultura se jako řízený dokument řadí vedle obecně platných pracovněprávních předpisů a je pro každého ze zaměstnanců společnosti AGM-AGROMOTOR s.r.o. základním popisem etických norem, na jejichž respektování stojí firemní filozofie celé organizace.

Firemní etický kodex a kultura se zaměřuje na otázky nastavení vztahu a správné komunikace, jak mezi zaměstnancem a zákazníkem, tak i mezi zaměstnanci samotnými a na jednotné firemní návyky ve vztahu k prezentaci celé společnosti. Dobré prostředí ve společnosti může přinést dílčí výsledky také díky důvodu vyšší spokojenosti zaměstnance, který se díky tomu stane produktivnějším a podstatně ochotnějším pro firmu obětovat vyšší úsilí.

Firemní etický kodex a kultura, tak ve své podstatě upravuje pravidla plynoucí ze zákonů ČR a dále z řízené dokumentace AGM v souladu s normami ISO 9001 a ISO 14001, jako i ze zásad etického chování. Spojením těchto zásad by tak mělo dojít k vytvoření pravidel podporující strategický záměr společnosti.

2. Etické hodnoty

2.1 Obecné hodnoty

 • Integrita - Naše chování vůči všem (zákazníkům, pracovníkům, dodavatelům, subdodavatelům, vládním a dozorčím úřadům, konkurentům a mediím) i vůči společnosti jako celku, je bezúhonné.
 • Vědomí odpovědnosti - Plníme naše závazky a přebíráme osobní odpovědnost za naše jednání. Slibujeme jen to, co můžeme dodržet. Neklameme žádné osoby.
 • Slušnost -  Se všemi jednáme zdvořile a v souladu s jejich zájmy. Podporujeme rovnost šancí a prostředí, které se vyznačuje slušným chováním, a ve kterém se nevyskytuje obtěžování jakéhokoliv druhu.
 • Dodržování norem a předpisů - Uznáváme význam všech relevantních zákonů a norem, stejně jako interních a externích předpisů, směrnic a standardů a dodržujeme je. Zavazujeme se vytvářet prvotřídní prostředí pro jejich dodržování a kontrolu.
 • Transparentnost - Se zúčastněnými udržujeme konstruktivní, transparentní a otevřený dialog, vedený s respektem a profesionalitou.

2.2 Hodnoty týkající se výkonů

 • Maximální výkony - Nepřetržitým dalším rozvojem našich obchodních praktik a našeho know-how usilujeme o maximální výkony a v oblastech činnosti, ve kterých působíme, chceme důsledně a dlouhodobě zaujímat přední místo na trhu. Naše chyby považujeme za možnost se zlepšovat.
 • Týmová práce - Pro všechny dosáhneme více, jestliže využijeme individuální i kolektivní silné stránky a schopnosti k teamové spolupráci, jak v rámci organizaci, tak i mimo ní.
 • Angažovanost - Uznáváme příspěvky a názory všech, kteří naši organizaci posouvají k novým úspěchům. Při odměňování zohledňujeme osobní příspěvek k dosažení cílů, k řízení a kontrole kvality, stejně tak jako k teamovému výkonu. Všichni pracovníci dávají svým trvalým nasazením a svou angažovaností ze sebe to nejlepší k dosažení cílů naší organizace.
 • Řízení rizik - Rizika podstupujeme vědomě, disciplinovaně a rozvážně. V zájmu všech a pro jejich ochranu, klademe maximálně důraz na nezávislé metody řízení rizik, dodržování právních a ostatních norem, předpisů a revizních postupů s jasnou odpovědností vedení organizace.
 • Ziskovost a hospodářský výsledek - Jsme vázáni stálým ziskem, který nám dovoluje realizovat naše strategie, tvořit dlouhodobé investice a spravedlivě odměňovat naše pracovníky. A však dodržování našich základních etických hodnot klademe nad dosahování zisku.

3. Etické zásady

3.1 Zásady ve vztahu k obchodně-politickým aktivitám a zákazníkům

 • Dodržování právních norem a předpisů - Od všech řídících pracovníků, zaměstnanců a obchodních partnerů očekáváme, že budou při všech obchodních rozhodnutích a úkonech v tuzemsku i zahraničí dodržovat platné zákony a ostatní rozhodná ustanovení.
 • Dokumentace obchodních případů, korektní fakturace a účetnictví - Všechny obchodní transakce musejí být úplně a správně dokumentovány v souladu s platnými zákony a vyhláškami, normami, interními a externími předpisy, směrnicemi a standardy. Navíc jsou všichni pracovníci zabývající se zpracováním finančního účetnictví a účtováním nákladů povinni je zpracovávat transparentně a podle původu při respektování principu pravdivosti nákladů a výnosů.
 • Zajištění kvality - Na základě dostupných vědeckých informací vynakládáme úsilí vyrábět stále bezpečnější výrobky a bereme plnou zodpovědnost za kvalitu našich výrobků. Veškeré úsilí ohledně kvality našich výrobků je plněno s cílem zvyšování spokojenosti našich zákazníků.
 • Obchodní principy - Abychom se mohli chopit naší odpovědnosti, je našim cílem provozovat naši činnost se ziskem, zachovávat silnou finanční základnu a udržovat naše rizika na přiměřené úrovni. Dosahování zisku nesmí být nikdy ospravedlněním pro nedodržování zákonů a porušováním standardů etického chování.
 • Poctivý a nezaujatý obchod - S našimi zákazníky a obchodními partnery jednáme poctivě a nezaujatě v souladu s příslušnými zákony a vyhláškami, normami, interními a externími předpisy, směrnicemi a standardy.
 • Korupce - V souvislosti s obchodní činností jakéhokoliv druhu, nesmí žádný pracovník nebo zmocněnec podniku zjednávat obchodním partnerům, jejich pracovníkům a zmocněncům nebo ostatním třetím osobám nepřípustné výhody a ani je od nich v obchodním styku požadovat, nechat si je slibovat nebo je přijímat. Z toho se vychází zejména tehdy, když mohou druh a rozsah této výhody nepřípustně ovlivnit jednání a rozhodnutí příjemce. K obcházení této úpravy nesmějí být využívány ani třetí osoby jako např. poradci, banky, makléři, lobbisté, sponzoři, zástupci nebo jiní zprostředkovatelé. Jednání v rozporu s tímto ustanovením znamená okamžité rozvázání pracovního poměru nebo ukončení jiného smluvního vztahu.
 • Výměny drobných dárků, pohoštění - Naše zákazníky a obchodní partnery můžeme hostit, obdarovat či od nich přijímat drobné dárky a to za účelem podpory vzájemného obchodování a v souladu s místními zvyky a společensky uznávanými názory, jež nepřichází do rozporu s příslušnými zákony a vyhláškami, normami, interními a externími předpisy, směrnicemi a standardy. Každý pracovník přitom ale musí stále myslet na to, že přijetí drobných dárků nebo výhod ovlivňuje schopnost objektivního rozhodování obdarovaného, což třetí osoby může přivést do situace, že na něho budou činit ekonomický nebo společenský nátlak.
 • Dodržování pravidel obchodních soutěží - Organizace je povinna dodržovat pravidla čestné a otevřené soutěže na tuzemských i zahraničních trzích. Náš podnik, jeho pracovníci či zmocněnci se nesmějí pouštět do protiprávních praktik a/nebo praktik relevantních podle trestního práva, jako jsou dohody s jinými podniky nebo odsouhlasené způsoby chování, které sledují nebo způsobují překážku pro soutěžící, jeho omezení nebo poškození. V obchodním styku nebudeme za účelem soutěže používat žádné nekalé obchodní praktiky na úkor soutěžících nebo ostatních účastníků trhu.
 • Zahraniční aktivity - Při všech našich obchodních aktivitách jednáme v souladu s tuzemskými i zahraničními právními úpravami, bereme v potaz rozdílnost kultur a respektujeme různorodost společenských zvyků a konvencí.
 • Postoj vůči protispolečenským skupinám a organizacím - Vůči protispolečenským skupinám a organizacím vedeme striktně odmítavý postoj a nepodléháme tlakům na ilegální a iracionální spolupráci s takovýmito skupinami a organizacemi.

3.2 Zásady ve vztahu ke společnosti

 • Přínos společnosti - Snažíme se přispívat společnosti prostřednictvím naší účasti na dobrovolných a dobročinných aktivitách. Respektujeme lidská práva a napomáháme obecnému blahu.
 • Poskytování informací - Podnikové informace, jakými jsou např. informace týkající se obchodní politiky a finančních výsledků, předkládáme našim zákazníkům, zaměstnancům a obchodním partnerům ucelené a v souladu s interními pravidly.
 • Havarijní situace - Při našich podnikatelských aktivitách důsledně dodržujeme bezpečnost. V případě nehody nebo havárie poskytneme zainteresovaným organizacím nezbytné informace a podnikneme požadovaná opatření vyplývající z interních předpisů.
 • Úspora energií a péče o životní prostředí - Pozitivně posuzujeme vliv našich aktivit na životní prostředí, neplýtváme energiemi ani jinými zdroji, snažíme se o dosažení technologických zlepšení, a to za účelem podpory bohaté a zdravé společnosti, ohleduplné k okolní přírodě. Dodržujeme zákony a vyhlášky, normy, interní a externí předpisy, směrnice a standardy týkající se ochrany životního prostření.

3.3 Zásady ve vztahu mezi organizací a zaměstnanci

Ochrana pracovního prostředí - Podřizujeme se právním úpravám souvisejícím s pracovním vztahem (Zákoník práce, Pracovní smlouva apod.) a zajišťujeme bezpečné, čisté, pozitivní a přátelské pracovní prostředí.

Respektování lidských práv -  Respektujeme lidská práva a nediskriminujeme jednotlivce na základě jejich rasy, národnosti, pohlaví, sexuální orientace, vyznání, postižení nebo věku. Respektujeme pouze prostředí bez sexuálního a jiného obtěžování a násilných aktů.

Odpovědnost řídících pracovníků a zaměstnanců

Každý řídící pracovník a každý zaměstnanec odpovídá za to, aby:

 • jako řídící pracovník dokazoval řídící kompetence, a to stanovením jasné orientace na zákazníka, příkladnou osobní angažovaností, věrohodností, přiměřenou kontrolou podřízených pracovníků, kontrolou dodržování právních norem a ostatních předpisů a vytvářením podnikového prostředí, ve kterém mohou pracovníci podávat maximální výkony
 • chránil majetek a zdroje společnosti AGM a podporoval jejich efektivní využívání, stejně jako činil vhodná organizační opatření, včetně dohledu nad jejich dodržováním
 • znal a dodržoval zákony a vyhlášky, normy, interní a externí předpisy, směrnice a standardy používané v AGM, včetně hodnot a zásad Firemního etického kodexu a kultury
 • znal a dodržoval běžné obchodní praktiky v příslušném oboru působnosti a podle nejlepších schopností je svědomitě aplikoval
 • upozorňoval při nedodržování zákony a vyhlášky, normy, interní a externí předpisy, směrnice a standardy používané v AGM, včetně hodnot a zásad Firemního etického kodexu a kultury
 • se zapojil do teamu, a co nejlépe přispíval k dosažení společných cílů
 • přispíval k pracovnímu klimatu, ve kterém se podporuje důvěra, profesionalita, výkon, respekt a sebeúcta
 • stále jednal v dobré víře, odpovědně, s přiměřenou péčí a kompetencí, stejně jako bez chybného výkladu skutečností
 • jednal objektivně, aniž by k tomu však podřizoval schopnost osobního úsudku
 • stále jednal čestným a etickým způsobem, mimo jiné i při řešení skutečných nebo možných konfliktů zájmů
 • čestně jednal se zákazníky, dodavateli, konkurencí a ostatními spolupracujícími a nikdy neměl neoprávněný prospěch z neetického chování vůči komukoliv jinému
 • se pravidelně účastnil dalšího vzdělávání a kurzů požadovaných zákonem nebo interními předpisy AGM

3.4 Zásady ve vztahu k firemním informacím

Respektování práv druhých - Uvědomujeme si hodnotu informace, respektujeme práva druhých a nezneužíváme informace o nich.

Ochrana firemních informací - Během i po skončení pracovního poměru, neprozrazujeme informace týkající se všech faktů ohledně společnosti AGM-AGROMOTOR s.r.o., zejména pak faktů týkajících se předmětu podnikání. AGM-AGROMOTOR s.r.o., nebo informací týkajících se know-how, plánů, projektů, procesů a obchodních i neobchodních vztahů s třetími stranami. V případě, že je potřeba v souvislosti s oprávněnými zájmy AGM, poskytnout citlivé informace jakýmkoliv osobám mimo společnost AGM musí to být předem povoleno jednatelem společnosti a dané osoby musí být následně písemně poučeny ve smyslu ochrany firemních informací prostřednictvím stanoveného formuláře.

Ochrana osobních údajů - Osobní údaje nabýváme v souladu s etickými pravidly. S osobními údaji nakládáme uvážlivě a v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a politikou Úřadu na ochranu osobních údajů.

Nakládání s informacemi o firemní síti - Náš počítačový systém, interní komunikační systém a firemní síť užíváme vhodně a efektivně, nikoliv neoprávněným způsobem.

4. Realizace

4.1 Komunikace

Zásady komunikace - Především dbáme na uctivou, profesionální a aktuální komunikaci se všemi osobami a subjekty. Informace, které předkládáme zejména úřadům nebo veřejnosti, jsou ve všech podstatných aspektech úplné, poctivé, výstižné, objektivní, aktuální a srozumitelné.

Komunikace pak probíhá dle těchto zásad:

a) obecné zásady

 • žádný druh komunikace nepoužíváme pouze s alibistickým záměrem
 • v případě důležitých firemních informací, vztahující se např. k zákazníkům, dodavatelům, státním institucím, společnosti AGM, apod., kdy si potřebujeme být jisti, že informace dorazila jak obsahově, tak i formálně na správné místo určení, si ověřujeme doručení informace (zpětnou vazbou) pomocí jiného druhu komunikace
 • komunikujeme otevřeně, transparentně a proaktivně
 • zásadně neposkytujeme žádné informace o vztazích se zákazníky, o záležitostech týkajících se jednotlivých pracovníků, o konkurenci ani o běžných průzkumech
 • nekomentujeme neprověřené informace

b) verbální komunikace

 • při komunikaci hovoříme přiměřeně rychle, s přiměřenou hlasitostí dle sluchových možností osoby, se kterou hovoříme
 • vždy používáme klidný a přátelský tón hlasu a nezvyšujeme hlas v konfliktních situacích
 • při osobní komunikaci udržujeme oční kontakt
 • zásadně nepoužíváme vulgární výrazy a ostatní nepřiměřené výrazy, které jsou krajně neetické a díky jejichž používání může docházet k napadání důstojnosti jednotlivých osob či rušení ostatních kolegů od práce nebo dokonce zkreslenému obrazu o společnosti AGM v případě návštěv jakékoliv druhu

c) systémová komunikace

 • systémovou komunikaci používáme především ve těch případech, kdy je potřeba prokazatelné předání informace
 • systémové informace jsou vhodné především k tomu, aby nedošlo při jejich následné distribuci k jejich zkreslení vinou špatného popsání, oproti původní informaci
 • vyhýbáme se řetězovým, „nic neříkajícím" emailům
 • i u systémových informací nepoužíváme vulgární výrazy a ostatní nepřiměřené výrazy, které jsou krajně neetické a díky jejichž používání může docházet k napadání důstojnosti jednotlivých osob či zkreslování obrazu o společnosti AGM

4.2 Prezentace společnosti

Prezentace společnosti neboli jednotný vizuální styl je koncept jednotlivých prvků vizuální prezentace společnosti. Ten je potom společně s firemní komunikací, firemní kulturou a samotnými produkty součástí firemní identity.

Mezi jednotlivé prvky prezentace společnosti patří:

 • název společnosti
 • firemní logo
 • firemní předlohy/šablony (hlavičkové papíry, obálky, vizitky, vzhled firemních vozů, elektronické podpisy, automatické odpovědi v emailech, apod.)
 • propagační tiskoviny (letáky, brožury, katalogy)
 • „malá" architektura (nástěnky, informativní cedule v areálu společnosti, popisy u dveří, jednotný design nábytku, apod.)
 • „velká" architektura (design budov a celých místností)
 • elektronická propagace (webové stránky, firemní elektronické portály, apod.)

Standardy pro výše uvedené prvky prezentace společnosti jsou v případě relevantnosti zakomponovány do příslušných předloh, šablon, formulářů a ostatních dokumentů, které jsou evidovány buď v rámci řízené dokumentace, nebo jsou k dispozici v odpovídajících formátech u osob odpovědných za oblast propagace a marketingu společnosti.

V případě, že je definován standard pro některý z výše uvedených prvků prezentace společnosti, jsou všichni zaměstnanci společnosti povinni jej dodržovat.

 

Účel

Firemní etický kodex a kultura je nástroj, který pomáhá zajišťovat, aby každodenní aktivity podniku a jednání všech jeho zaměstnanců odpovídalo stanoveným zásadám. Jde o soubor konkrétních pravidel, která vycházejí z hodnot a principů organizace a vymezují standard profesionálního jednání. Firemní etický kodex a kultura poskytuje detailnější rozpracování, konkretizaci morálních zásad a jejich použití v podnikové praxi a slouží také ke kultivaci podnikového klimatu a podnikové kultury.

 

Rozsah platnosti

 

 

1. Obecně

Firemní etický kodex a kultura se jako řízený dokument řadí vedle obecně platných pracovněprávních předpisů a je pro každého ze zaměstnanců společnosti AGM-AGROMOTOR s.r.o. základním popisem etických norem, na jejichž respektování stojí firemní filozofie celé organizace.

 

Firemní etický kodex a kultura se zaměřuje na otázky nastavení vztahu a správné komunikace, jak mezi zaměstnancem a zákazníkem, tak i mezi zaměstnanci samotnými a na jednotné firemní návyky ve vztahu k prezentaci celé společnosti. Dobré prostředí ve společnosti může přinést dílčí výsledky také díky důvodu vyšší spokojenosti zaměstnance, který se díky tomu stane produktivnějším a podstatně ochotnějším pro firmu obětovat vyšší úsilí.

 

Firemní etický kodex a kultura, tak ve své podstatě upravuje pravidla plynoucí ze zákonů ČR a dále z řízené dokumentace AGM v souladu s normami ISO 9001 a ISO 14001, jako i ze zásad etického chování. Spojením těchto zásad by tak mělo dojít k vytvoření pravidel podporující strategický záměr společnosti.

 

2. Etické hodnoty

2.1 Obecné hodnoty

 

Integrita 

Naše chování vůči všem (zákazníkům, pracovníkům, dodavatelům, subdodavatelům, vládním a dozorčím úřadům, konkurentům a mediím) i vůči společnosti jako celku, je bezúhonné. 

Vědomí odpovědnosti 

Plníme naše závazky a přebíráme osobní odpovědnost za naše jednání. Slibujeme jen to, co můžeme dodržet. Neklameme žádné osoby. 

Slušnost 

Se všemi jednáme zdvořile a v souladu s jejich zájmy. Podporujeme rovnost šancí a prostředí, které se vyznačuje slušným chováním, a ve kterém se nevyskytuje obtěžování jakéhokoliv druhu. 

Dodržování norem a předpisů 

Uznáváme význam všech relevantních zákonů a norem, stejně jako interních a externích předpisů, směrnic a standardů a dodržujeme je. Zavazujeme se vytvářet prvotřídní prostředí pro jejich dodržování a kontrolu. 

Transparentnost 

Se zúčastněnými udržujeme konstruktivní, transparentní a otevřený dialog, vedený s respektem a profesionalitou. 

 

2.2 Hodnoty týkající se výkonů

 

Maximální výkony 

Nepřetržitým dalším rozvojem našich obchodních praktik a našeho know-how usilujeme o maximální výkony a v oblastech činnosti, ve kterých působíme, chceme důsledně a dlouhodobě zaujímat přední místo na trhu. Naše chyby považujeme za možnost se zlepšovat. 

Týmová práce 

Pro všechny dosáhneme více, jestliže využijeme individuální i kolektivní silné stránky a schopnosti k teamové spolupráci, jak v rámci organizaci, tak i mimo ní. 

Angažovanost 

Uznáváme příspěvky a názory všech, kteří naši organizaci posouvají k novým úspěchům. Při odměňování zohledňujeme osobní příspěvek k dosažení cílů, k řízení a kontrole kvality, stejně tak jako k teamovému výkonu. Všichni pracovníci dávají svým trvalým nasazením a svou angažovaností ze sebe to nejlepší k dosažení cílů naší organizace. 

Řízení rizik 

Rizika podstupujeme vědomě, disciplinovaně a rozvážně. V zájmu všech a pro jejich ochranu, klademe maximálně důraz na nezávislé metody řízení rizik, dodržování právních a ostatních norem, předpisů a revizních postupů s jasnou odpovědností vedení organizace. 

Ziskovost a hospodářský výsledek 

Jsme vázáni stálým ziskem, který nám dovoluje realizovat naše strategie, tvořit dlouhodobé investice a spravedlivě odměňovat naše pracovníky. A však dodržování našich základních etických hodnot klademe nad dosahování zisku. 

 

3. Etické zásady

3.1 Zásady ve vztahu k obchodně-politickým aktivitám a zákazníkům

 

Dodržování právních norem a předpisů 

Od všech řídících pracovníků, zaměstnanců a obchodních partnerů očekáváme, že budou při všech obchodních rozhodnutích a úkonech v tuzemsku i zahraničí dodržovat platné zákony a ostatní rozhodná ustanovení. 

Dokumentace obchodních případů, korektní fakturace a účetnictví 

Všechny obchodní transakce musejí být úplně a správně dokumentovány v souladu s platnými zákony a vyhláškami, normami, interními a externími předpisy, směrnicemi a standardy. Navíc jsou všichni pracovníci zabývající se zpracováním finančního účetnictví a účtováním nákladů povinni je zpracovávat transparentně a podle původu při respektování principu pravdivosti nákladů a výnosů.

 

 

 

 

Zajištění kvality 

Na základě dostupných vědeckých informací vynakládáme úsilí vyrábět stále bezpečnější výrobky a bereme plnou zodpovědnost za kvalitu našich výrobků. Veškeré úsilí ohledně kvality našich výrobků je plněno s cílem zvyšování spokojenosti našich zákazníků. 

Obchodní principy 

Abychom se mohli chopit naší odpovědnosti, je našim cílem provozovat naši činnost se ziskem, zachovávat silnou finanční základnu a udržovat naše rizika na přiměřené úrovni. Dosahování zisku nesmí být nikdy ospravedlněním pro nedodržování zákonů a porušováním standardů etického chování. 

Poctivý a nezaujatý obchod 

S našimi zákazníky a obchodními partnery jednáme poctivě a nezaujatě v souladu s příslušnými zákony a vyhláškami, normami, interními a externími předpisy, směrnicemi a standardy. 

Korupce 

V souvislosti s obchodní činností jakéhokoliv druhu, nesmí žádný pracovník nebo zmocněnec podniku zjednávat obchodním partnerům, jejich pracovníkům a zmocněncům nebo ostatním třetím osobám nepřípustné výhody a ani je od nich v obchodním styku požadovat, nechat si je slibovat nebo je přijímat. Z toho se vychází zejména tehdy, když mohou druh a rozsah této výhody nepřípustně ovlivnit 

jednání a rozhodnutí příjemce. K obcházení této úpravy nesmějí být využívány ani třetí osoby jako 

např. poradci, banky, makléři, lobbisté, sponzoři, zástupci nebo jiní zprostředkovatelé. Jednání v rozporu s tímto ustanovením znamená okamžité rozvázání pracovního poměru nebo ukončení jiného smluvního vztahu. 

Výměny drobných dárků, pohoštění 

Naše zákazníky a obchodní partnery můžeme hostit, obdarovat či od nich přijímat drobné dárky a to za účelem podpory vzájemného obchodování a v souladu s místními zvyky a společensky uznávanými názory, jež nepřichází do rozporu s příslušnými zákony a vyhláškami, normami, interními a externími předpisy, směrnicemi a standardy. Každý pracovník přitom ale musí stále myslet na to, že přijetí drobných dárků nebo výhod ovlivňuje schopnost objektivního rozhodování obdarovaného, což třetí osoby může přivést do situace, že na něho budou činit ekonomický nebo společenský nátlak. 

Dodržování pravidel obchodních soutěží

Organizace je povinna dodržovat pravidla čestné a otevřené soutěže na tuzemských i zahraničních trzích. Náš podnik, jeho pracovníci či zmocněnci se nesmějí pouštět do protiprávních praktik a/nebo praktik relevantních podle trestního práva, jako jsou dohody s jinými podniky nebo odsouhlasené způsoby chování, které sledují nebo způsobují překážku pro soutěžící, jeho omezení nebo poškození. 

V obchodním styku nebudeme za účelem soutěže používat žádné nekalé obchodní praktiky na úkor soutěžících nebo ostatních účastníků trhu. 

Zahraniční aktivity 

Při všech našich obchodních aktivitách jednáme v souladu s tuzemskými i zahraničními právními úpravami, bereme v potaz rozdílnost kultur a respektujeme různorodost společenských zvyků a konvencí. 

Postoj vůči protispolečenským skupinám a organizacím

Vůči protispolečenským skupinám a organizacím vedeme striktně odmítavý postoj a nepodléháme tlakům na ilegální a iracionální spolupráci s takovýmito skupinami a organizacemi. 

 

3.2 Zásady ve vztahu ke společnosti

 

Přínos společnosti 

Snažíme se přispívat společnosti prostřednictvím naší účasti na dobrovolných a dobročinných aktivitách. Respektujeme lidská práva a napomáháme obecnému blahu. 

Poskytování informací 

Podnikové informace, jakými jsou např. informace týkající se obchodní politiky a finančních výsledků, předkládáme našim zákazníkům, zaměstnancům a obchodním partnerům ucelené a v souladu s interními pravidly.

Havarijní situace 

Při našich podnikatelských aktivitách důsledně dodržujeme bezpečnost. V případě nehody nebo havárie poskytneme zainteresovaným organizacím nezbytné informace a podnikneme požadovaná opatření vyplývající z interních předpisů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úspora energií a péče o životní prostředí 

Pozitivně posuzujeme vliv našich aktivit na životní prostředí, neplýtváme energiemi ani jinými zdroji, snažíme se o dosažení technologických zlepšení, a to za účelem podpory bohaté a zdravé společnosti, ohleduplné k okolní přírodě. Dodržujeme zákony a vyhlášky, normy, interní a externí předpisy, směrnice a standardy týkající se ochrany životního prostření. 

 

3.3 Zásady ve vztahu mezi organizací a zaměstnanci

 

Ochrana pracovního prostředí 

Podřizujeme se právním úpravám souvisejícím s pracovním vztahem (Zákoník práce, Pracovní smlouva apod.) a zajišťujeme bezpečné, čisté, pozitivní a přátelské pracovní prostředí. 

Respektování lidských práv 

Respektujeme lidská práva a nediskriminujeme jednotlivce na základě jejich rasy, národnosti, pohlaví, sexuální orientace, vyznání, postižení nebo věku. Respektujeme pouze prostředí bez sexuálního a jiného obtěžování a násilných aktů. 

Odpovědnost řídících pracovníků a zaměstnanců 

§  Každý řídící pracovník a každý zaměstnanec odpovídá za to, aby: 

§  jako řídící pracovník dokazoval řídící kompetence, a to stanovením jasné orientace na zákazníka, příkladnou osobní angažovaností, věrohodností, přiměřenou kontrolou podřízených pracovníků, kontrolou dodržování právních norem a ostatních předpisů a vytvářením podnikového prostředí, ve kterém mohou pracovníci podávat maximální výkony 

§  chránil majetek a zdroje společnosti AGM a podporoval jejich efektivní využívání, stejně jako činil vhodná organizační opatření, včetně dohledu nad jejich dodržováním 

§  znal a dodržoval zákony a vyhlášky, normy, interní a externí předpisy, směrnice a standardy používané v AGM, včetně hodnot a zásad Firemního etického kodexu a kultury 

§  znal a dodržoval běžné obchodní praktiky v příslušném oboru působnosti a podle nejlepších schopností je svědomitě aplikoval 

§  upozorňoval při nedodržování zákony a vyhlášky, normy, interní a externí předpisy, směrnice a standardy používané v AGM, včetně hodnot a zásad Firemního etického kodexu a kultury 

§  se zapojil do teamu, a co nejlépe přispíval k dosažení společných cílů 

§  přispíval k pracovnímu klimatu, ve kterém se podporuje důvěra, profesionalita, výkon, respekt a sebeúcta 

§  stále jednal v dobré víře, odpovědně, s přiměřenou péčí a kompetencí, stejně jako bez chybného výkladu skutečností 

§  jednal objektivně, aniž by k tomu však podřizoval schopnost osobního úsudku 

§  stále jednal čestným a etickým způsobem, mimo jiné i při řešení skutečných nebo možných konfliktů zájmů 

§  čestně jednal se zákazníky, dodavateli, konkurencí a ostatními spolupracujícími a nikdy neměl neoprávněný prospěch z neetického chování vůči komukoliv jinému 

§  se pravidelně účastnil dalšího vzdělávání a kurzů požadovaných zákonem nebo interními předpisy AGM 

3.4 Zásady ve vztahu k firemním informacím

 

Respektování práv druhých 

Uvědomujeme si hodnotu informace, respektujeme práva druhých a nezneužíváme informace o nich. 

Ochrana firemních informací 

Během i po skončení pracovního poměru, neprozrazujeme informace týkající se všech faktů ohledně společnosti AGM-AGROMOTOR s.r.o., zejména pak faktů týkajících se předmětu podnikání.

 

AGM-AGROMOTOR s.r.o., nebo informací týkajících se know-how, plánů, projektů, procesů a obchodních i neobchodních vztahů s třetími stranami. V případě, že je potřeba v souvislosti s oprávněnými zájmy AGM, poskytnout citlivé informace jakýmkoliv osobám mimo společnost AGM musí to být předem povoleno jednatelem společnosti a dané osoby musí být následně písemně poučeny ve smyslu ochrany firemních informací prostřednictvím stanoveného formuláře.

 

 

Ochrana osobních údajů 

Osobní údaje nabýváme v souladu s etickými pravidly. S osobními údaji nakládáme uvážlivě a v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a politikou Úřadu na ochranu osobních údajů. 

Nakládání s informacemi o firemní síti 

Náš počítačový systém, interní komunikační systém a firemní síť užíváme vhodně a efektivně, nikoliv neoprávněným způsobem. 

4. Realizace

4.1 Komunikace

 

Zásady komunikace 

Především dbáme na uctivou, profesionální a aktuální komunikaci se všemi osobami a subjekty. Informace, které předkládáme zejména úřadům nebo veřejnosti, jsou ve všech podstatných aspektech úplné, poctivé, výstižné, objektivní, aktuální a srozumitelné. 

 

Komunikace pak probíhá dle těchto zásad: 

 

a) obecné zásady 

            § žádný druh komunikace nepoužíváme pouze s alibistickým záměrem 

    § v případě důležitých firemních informací, vztahující se např. k zákazníkům, dodavatelům,      státním institucím, společnosti AGM, apod., kdy si potřebujeme být jisti, že informace      dorazila jak obsahově, tak i formálně na správné místo určení, si ověřujeme doručení    informace (zpětnou vazbou) pomocí jiného druhu komunikace

    § komunikujeme otevřeně, transparentně a proaktivně

    § zásadně neposkytujeme žádné informace o vztazích se zákazníky, o záležitostech týkajících             se jednotlivých pracovníků, o konkurenci ani o běžných průzkumech

    § nekomentujeme neprověřené informace

 

b) verbální komunikace

    § při komunikaci hovoříme přiměřeně rychle, s přiměřenou hlasitostí dle sluchových možností  osoby, se kterou hovoříme

    § vždy používáme klidný a přátelský tón hlasu a nezvyšujeme hlas v konfliktních situacích

    § při osobní komunikaci udržujeme oční kontakt

    § zásadně nepoužíváme vulgární výrazy a ostatní nepřiměřené výrazy, které jsou krajně           neetické a díky jejichž používání může docházet k napadání důstojnosti jednotlivých osob či   rušení ostatních kolegů od práce nebo dokonce zkreslenému obrazu o společnosti AGM v         případě návštěv jakékoliv druhu

 

c) systémová komunikace

    § systémovou komunikaci používáme především ve těch případech, kdy je potřeba    prokazatelné předání informace

    § systémové informace jsou vhodné především k tomu, aby nedošlo při jejich následné         distribuci k jejich zkreslení vinou špatného popsání, oproti původní informaci

    § vyhýbáme se řetězovým, „nic neříkajícím“ emailům 

    § i u systémových informací nepoužíváme vulgární výrazy a ostatní nepřiměřené výrazy,          které jsou krajně neetické a díky jejichž používání může docházet k napadání důstojnosti            jednotlivých osob či zkreslování obrazu o společnosti AGM

 

4.2 Prezentace společnosti

 

Prezentace společnosti neboli jednotný vizuální styl je koncept jednotlivých prvků vizuální prezentace společnosti. Ten je potom společně s firemní komunikací, firemní kulturou a samotnými produkty součástí firemní identity.

 

 

 

Mezi jednotlivé prvky prezentace společnosti patří:

§  název společnosti

§  firemní logo

§  firemní předlohy/šablony (hlavičkové papíry, obálky, vizitky, vzhled firemních vozů, elektronické podpisy, automatické odpovědi v emailech, apod.)

§  propagační tiskoviny (letáky, brožury, katalogy)

 

 

§  „malá“ architektura (nástěnky, informativní cedule v areálu společnosti, popisy u dveří, jednotný design nábytku, apod.)

§  „velká“ architektura (design budov a celých místností)

§   elektronická propagace (webové stránky, firemní elektronické portály, apod.)

 

Standardy pro výše uvedené prvky prezentace společnosti jsou v případě relevantnosti zakomponovány do příslušných předloh, šablon, formulářů a ostatních dokumentů, které jsou evidovány buď v rámci řízené dokumentace, nebo jsou k dispozici v odpovídajících formátech u osob odpovědných za oblast propagace a marketingu společnosti.

 

V případě, že je definován standard pro některý z výše uvedených prvků prezentace společnosti, jsou všichni zaměstnanci společnosti povinni jej dodržovat.