Politika kvality

Politika integrovaného systému a managementu kvality a environmentálního managementu - ISM

Hlavní činností společnosti AGM - AGROMOTOR s.r.o. je poskytování služeb v oblasti opravárenství dieselových motorů používaných v zemědělství, stavebnictví a nákladní dopravě a renovace dílů těchto motorů a dílů dalších strojů a zařízení. Úspěšnost činnosti závisí na efektivitě výroby při dodržení přísných požadavků na kvalitu, stanovených limitů pro ochranu životního prostředí a zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které jsou závazné pro všechny zaměstnance společnosti. Pro dosažení všech těchto požadavků se vedení společnosti zavazuje k vytvoření a poskytování dostatečných materiálových, lidských a finančních zdrojů, a to zejména pro zajištění:

Spokojených zákazníků

 • rozšiřováním nabídky sortimentu výrobků dle požadavků zákazníků při dodržení požadované kvality
 • neustálým zlepšováním kvality výrobků s využitím informací získaných průzkumem spokojenosti zákazníků
 • odpovědností všech zaměstnanců společnosti za kvalitu výrobků a poskytovaných služeb
 • zvyšováním odborné způsobilosti zaměstnanců tak, aby byli schopni plnit náročné požadavky všech zákazníků

Čistého životního prostředí

 • používáním technologií s nulovými nebo minimálními negativními vlivy na životní prostředí
 • neustálým zlepšováním a modernizací výrobních technologií a postupů
 • dodržováním všech stanovených limitů a předpisů
 • pravidelným monitorováním environmentálních aspektů
 • poskytováním informací o zapojení společnosti do zlepšování životního prostředí
 • odstraňováním starých ekologických zátěží
 • spoluprací s orgány pro ochranu životního prostředí

Bezpečné práce (ochrana zdraví zaměstnanců)

 • podporou péče o zdraví zaměstnanců s důrazem na prevenci
 • prováděním pravidelného výcviku zaměstnanců v oblastech zajišťujících BOZP a PO
 • zjišťováním zdrojů možných pracovních rizik a jejich následnou eliminací u stávajících i nových technologií
 • pravidelným monitorováním zdravotního stavu zaměstnanců a pracovního prostředí
 • zajištěním vhodných, účinných a spolehlivých OOPP
 • oznamováním změn, které souvisí s bezpečností a ochranou zdraví při práci, příslušným úřadům
 

Vedení společnosti se zavazuje k:

 • neustálému zlepšování a zvyšování efektivity a výkonnosti procesů, kvality výrobků, služeb, úrovně ochrany životního prostředí, BOZP a PO a kultury práce
 • trvalému dodržování platných legislativních předpisů při prováděných činnostech v rámci společnosti
 • neustálému zvažování rizik a příležitostí, navrhování opatření k jejich eliminaci či využití
 • vytváření předpokladů pro motivaci zaměstnanců ke spoluúčasti na naplňování politiky ISM a cílů ISM (a zároveň předpokládá od všech zaměstnanců aktivní zapojení do praktických aplikací zásad managementu kvality, environmentu, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)
 • provádění politiky, která odpovídá příslušným zákonům, zakazujícím diskriminaci a pronásledování, které by znevýhodňovaly zaměstnance z hlediska rasy, barvy, náboženství, pohlaví, věku, fyzických schopností, národnosti ap. Přísně také zakazuje využívání dětské práce, jakékoliv formy vynucené práce učňů, jakož i fyzického donucování, použití násilí atd.
 • prosazování politiky a ke spolupráci se zaměstnanci k jejímu naplňování a pravidelnému přezkoumávání její vhodnosti a přiměřenosti

Politiku integrovaného systému kvality a environmentu a z ní vycházející cíle i konkrétní úkoly schvaluje vrcholové vedení AGM-AGROMOTOR s.r.o.

Politika integrovaného systému managementu kvality a environmentálního managementu také jako příloha

Velké Meziříčí, 15. 1. 2021