Cíle společnosti

Náš cíl: Spokojený zákazník vracející se opakovaně do naší firmy

Jak ho chceme dosáhnout?

Důsledným naplňováním politiky integrovaného systému managementu kvality a environmentálního managementu (ISM) a dodržováním zásad kvality firmy.

Co to znamená?

Dodržování a zvyšování kvality ve všech oblastech činností AGM-AGROMOTOR s.r.o. při současném plnění všech požadavků z oblasti ochrany životního a pracovního prostředí.

Je pro toto stanovena nějaká strategie?

Stanovené činnosti, které vycházejí z politiky ISM a shodují se s ní, jsou především:

  • důsledné vymezení pravomocí a povinností vedoucí ke zvýšení zodpovědnosti jednotlivých pracovníků
  • zvyšování kvality oprav motorů a renovací dílů důsledným dodržováním technologických postupů a návodů
  • neustálá komunikace se zákazníky a analýza jejich připomínek a poznatků s cílem odhalovat a odstraňovat příčiny neshodných výrobků
  • minimalizace vlastních odpadů a emisí do ovzduší - snižování zatížení životního prostředí
  • trvalé hledání nových možností snižování spotřeby energií, surovin a materiálů
  • plnění právních a jiných požadavků v oblasti ochrany životního a pracovního prostředí, zlepšování svého environmentálního profilu